More Discussions for this daf
1. Suicide 2. Chadash and Orlah in the days of Mashiach 3. Throwing keys to the Beis ha'Mikdash
4. Nikanor Gate 5. מהו להניחה לשבת הבאה
דיונים על הדף - שקלים יז

אברהם יוסף שווארץ שואל:

בשקלים יז: מהו להניחה לשבת הבאה, פליגי הקרבן העדה והתקלין חדתין, דלדעת הקרבן העדה איירי הכא בלחם שנפסל ע"י הנחתו, ויל"ע אם כן נמצא שעל ידי שמניחה פוסלה בלינה ומבטל מצות אכילה, ומי עדיף המצות עשה של לחם לפני תמיד ממצות עשה של אכילת קדשים?

שווארץ

הכולל משיב:

לפי קרבן העדה בפירוש השני זו גופא שאלת הגמ' אולי פסול משום לינה, ועל זה פושטת הגמ' ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד לחם פנים אפילו פסול, ופי' קה"ע שיהו תמיד לפני ה' אע"פ שהן פסולין. ונראה שזו מסקנת הגמ' שיש גזירת הכתוב שהענין של לחם לפני תמיד עדיף על פסול קדשים.

כל טוב

דוד בלום

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לכארוה הפסוק מחדש שאפשר לקיים הנחת לחם על ידי לחם פסול, והיינו אם יש לנו לחם שנפסל מניחין אותה שם, אבל מהיכ"ת שנבטל מצות אכילתה כדי לקיים מצות הנחת לחם הפנים?

הכולל משיב:

י"ל שהלחם הוא חלק מן השולחן, ועי' ספר המצות לרמב"ם מצות עשה כ' שהשולחן הוא חלק מן המקדש. והביאו בשם הגרי"ז שאם חסר אחד מן הכלים, המקדש חסר, לכן צריך שיהיה תמיד לחם על השולחן.

ושו"ר שנראה שקרבן העדה אזיל לשיטתו לעיל י: על הגמ' השלחן והמנורה והמזבחות והפרוכת מעכבים את הקרבנות, וכתב קה"ע ויותר נראה שאסור להקריב עליהן קרבן כגון לחם הפנים על השולחן, עיי"ש. ומשמע שמה שאם אין לחם הפנים על השולחן זה מעכב עבודת ביהמ"ק.

דוד בלום

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לכ' הרב בלום

לא הבנתי מה הדר"ג רצה מדברי הקרבן העדה.

כוונת הקרבן העדה הוא שלחם פנים נכלל בקרבנות הצריכים כלי מקדש, ולא שהיא מהדברים הנצרכים, ודו"ק.

הכולל משיב:

דברי כתר"ה שליט"א הם דברי חכמה כדרכו בקודש אמנם נראה שעדיין יש לפרש על הדרך שכתבתי וחילי דידי מתוספתא מנחות פ"ו ה"ו השולחן והמנורה והמזבחות מעכבין זע"ז ופירש חסדי דוד ואם חסר חד מינייהו אין זה אוהל מועד והוסיף על זה קרבן העדה אצלנו דלא סגי בשולחן לבד אלא גם צריך לחם הפנים על השולחן ואם אין לחם הפנים על השולחן אסור להקריב קרבן

יישר כח

דוד בלום