דיונים על הדף - נדה יג

אוהד שלום ישי שואל:

מכאן משמע דאמרינן יהרג ואל יעבור לענין שז"ל וכ"ש אי אביזריהו דשפיכות דמים . אבל ראיתי בגליא מסכתא שהוצאתם לאור שאין הלכה כן . והם זה משום דהוי ס"ס ספק אי מטעם שפיכות דמים ספק מטעם פריה ורביה ואת"ל שפ"ד ספק כהרז"ה ספק כהרמב"ן דאין יהרג אאביזריהו?

הכולל משיב:

העיון יעקב באמת כותב שר' טרפון סובר שאפי' חייב לישאר בסכנה ולא לעבור על חשש שכבת זרע לבטלה. אולם כתב שממה שהשמיטו הפוסקים דין זה שמע מינה דדעת יחידאה היא, דחמירא סכנתא שדוחה הכל. וברור מדבריו שפוסקים שאפי' שכבת זרע עצמו הוא יעבור ואל יהרג. ובאמת אינו צריך ראי' לדבר, דאדרבה, צריכים ראי' שנקראת אביזרייהו. שהלא רק מצינו שאמרו חז"ל בגמ' שהוא "כאילו" שופך דמים, וכאילו אינו ממש אפי' לקרותו אביזרייהו, וכמו שלא מצינו שלהיות בכעס הוי יהרג ואל יעבר מכיון שהוא "כאילו עובד עבודה זרה." ועי' בציץ אליעזר ח"ט סי' נא בקונטרס הרפואה פ"א מש"כ באריכות דברים בענין מהו האיסור של שכז"ל, ואיכ"מ להאריך.

בברכת התורה,

יעקב מנטרוז