דיונים על הדף - נדה מו

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

דף מו: רש"י ד"ה גדולה היא - אם הביאה. צ"ע בכוונתו.

החותם בכבוד גדול,

שמואל

הכולל משיב:

יתכן שכוונת רש"י לפרש שגם בשאלה ידענו שאין זה ברור בוודאות שהביאה סימנים, וכמו שכתב רש"י בדיבור הקודם 'שמא הביאה', ולכן פירש שהכל שאלה אחת היא, אמרת אינה ממאנת אלמא גדולה היא - אם הביאה (ואין זה וודאי ממש) - אי גדולה היא תחלוץ, וכי תימא מספקא ליה (שהרי יתכן שלא הביאה, כאמור), ומי מספק"ל...

יוסי בן ארזה