דיונים על הדף - נדה כב

שוורץ שואל:

כב: אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל כל גזרה שוה שאינה מופנה כל עיקר אין למדין הימנה , צ"ע טובא, דאם קבלנו ממשה מסיני שיש שם גזירה שוה א"כ לכאורה בע"כ צרייכן ללמוד הימנה, ואם אין למידן הימנה במאי הויא גזירה שוה.

שוורץ

הכולל משיב:

שלום,

יתכן לפרש שהכוונה אין למדין ממנה - אין דורשים אותה כלל. והלשון 'כל גזרה שוה' היינו מילות שוות (כמו שפירש בהליכות עולם 'גזרה שווה' - מלים גזורות שוות).

ועוד י"ל שיתכן שיהא בג"ש שאינה מופנה קבלה על דין מסוים ללמוד אותו, ובזה אין צריך מופנה. ומה שאמרו 'אין למדין ממנה' היינו דברים אחרים שלא נתקבלו. כך יתכן לפרש בדברי הריטב"א שבשטמ"ק ב"מ מא סע"ב.

יוסי בן ארזה