More Discussions for this daf
1. 24 Fasts for Sofrim not to get Rich 2. Upside Down World 3. b'Yom Simchaschem
4. הפרשת חלה טמאה והמחלוקת מתי מפרישים האם בבצק לפני או אחרי האפייה 5. ביעור שביעית
דיונים על הדף - פסחים מח

ניסים שלוש שואל:

בס"ד

השאלה רוצה לדעת אם החלה בחזקת טמאה אז מה עניין של הפרשת חלה טמאה הבנתי הפשוטה שהפרשת חלה מדובר בעיסה כשרה ואולי בעיסה טמאה לא מתחילה השאלה כלל אבקש להחכים אותי בנידון עם הסבר שיכוון אותי בהבנת הנידון בגמרא תודה מחכה לתשובתכם תודה ניסים

ניסים שלוש, קרית אתא ישראל

הכולל משיב:

שלום

מצות הפרשת חלה קיימת גם בעיסה שנטמאה, כי מלבד הנתינה לכהן יש חיוב הפרשה, וכמו בזמן הזה. ומכיון שהעיסה טמאה הרי החלה המופרשת ממנה אין בה כל שימוש. על כן אפייתה אסורה ביום טוב. ובזה דנו התנאים מה העצה להפריש חלה כזו בפסח, שבלא האפייה הבצק של החלה יחמיץ.

בברכה.

יוסי בן ארזה