דיונים על הדף - תמורה ו

מרדכי שווימר שואל:

בס"ד

יום ג' ג' אלול תשע"ו

תמורה דף ו. הגמ' מקשה על רבא הסובר אם עביד לא מהני, 'והרי גזל דרחמנא אמר לא תגזול ותנן הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים משלם כשעת הגזילה תיובתא דרבא'.

ויש להבין, מדוע מקשה הגמ' על רבא מהמשנה בבבא קמא 'תנן הגוזל עצים', הגמ' היתה יכולה וצריכה להקשות על רבא כבר מהפסוק (ויקרא ה, כג) 'והשיב את הגזלה אשר גזל', הלוא לפי רבא שאם גזל לא מהני בודאי שהוא צריך להשיב את הגזלה ומדוע נצרך הפסוק 'והשיב את הגזלה'.

ואין לתמוה על קושיא כזאת, שהרי השיטה מקובצת שם אות ד' כותב שלפי אביי הסובר מהני, אם לא הי' כתוב והשיב את הגזלה, הגזלן הי' פטור מכל תשלום כל עיקר.

מרדכי שווימר,

ברוקלין ניו יורק

הכולל משיב:

י"ל שנצרך הפסוק ללמד שע"י שמשיב את הגזלה מקיים מצוה דאורייתא (עי' רמב"ם בספר המצות עשין מצוה קצד) וגם ע"י ההשבה מתקן את הלאו של לא תגזול (עי' רא"ש ב"מ פרק שני סי' ט שאם שילם תיקן הלאו וקיים עשה דוהשיב את הגזלה עיי"ש), וי"ל שע"י שמשיב את הגזלה הוי כאילו לעולם לא גזל.

גוט שבת

דוד בלום