דיונים על הדף - תמורה כב

שמואל שואל:

רש״י ד״ה למה לי - בא״ד שיש שם פרק אחד שמתחיל ולד כו׳

צ״ע מדוע האריך כ״כ ?

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

יתכן שרש"י רצה להאלים את הקושיא, שאין זו משנה צדדית שבאה אגב גררא אלא הפרק פותח במשנה זו גם כאן וגם במעילה.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

יישר כח!

ואני חשבתי לומר שרש״י האריך לפרש משום שאם היה כותב ״בפרק ולד חטאת במעילה״ שייך לטעות משום שגם הפרק שלנו הוא ולד חטאת ולכן האריך. ועיין ברבינו גרשום.

הכולל משיב:

יתכן, אך בכל זאת היה יכול לכתוב בקיצור: בפ"ג דמעילה.

יוסי בן ארזה