דיונים על הדף - ערכין כז

י.י. קראוס שואל:

א) ערכין כז: בעלים אומרים בעשרים ואחד אומר בעשרים ואחד בעלים נותנים עשרים ושש ובגמ' דאין מוסיפין על עלויו חומש.

וצ"ע בגדר העלוי, שאם זה בכלל הקרן אז חייב להוסיף חומש עליו, ואם לא א"כ מה הרויחו להוסיפו דהא הקדש מרויחים יותר מהבעלים מהאחר רק שקרן של הבעלים פחות וצ"ע.

ובלשון הגמ' קרנא תפרוק שפיר וחומש רווחא דבעלים משמע דהכא קרן לא מיפריק שפיר. אולם יש לדחות לפמש"כ התוס' דגמ' דן למה הכא כופים להוסיף על הקרן ושם לא, וא"כ י"ל דר"ל דכיון דחומש רווחא דבעלים לא כופין וממילא האחר פודה כדי שתפרוק שפיר.

ב) עוד יל"ע להלכה בבעלים אומרים עשרים ואחר אומר עשרים ושש ובעלים רצו להוסיף אחד סה"כ עשרים ושש אם יכולים לעשות את זה כיון שעל העלוי לא נותנים חומש וכשאינם מחוייבים להוסיף העלוי אפשר דחייבים להוסיף חומש עליו, ולס"ד דגמ' בסוה"ע בביאור סוף המשנה אומרת המשנה דבכה"ג א"צ להוסיף חומש על העלוי אבל למסקנא מוקי מתני' באופן אחר צ"ע בזה.

י.י. קראוס

ירושלים

הכולל משיב:

ע' בקה"י (ח) שתי אפשרויות בגדר העילוי שחייבים הבעלים, אם ענינו פיצוי על הפסד ההקדש, שכביכול מכריח את ההקדש לפדות בפחות משוויו, ועל סוג תשלום כזה של 'פיצוי' - ליכא דין חומש, או שהוא דמי הקרקע אלא שאינו מחיר השוק רק שווי שההקדש יכול לקבל בעד הקרקע, וחיוב חומש לא נאמר אלא על מחיר השוק של הנכס, ככתוב 'ויסף חמישית כסף ערכך'. ולפי שני הגדרים נראה שבאופן שכתבת, שהבעלים מוסיפים אחד מרצונם, אין בזה דין חומש כלל.

י. בן ארזה

כולל עיון הדף