עוד דיונים על הדף
1. בטביעות עינא דקלא 2. רש"י ד"ה בחלבו
דיונים על הדף - חולין צו

שמואל שואל:

רש״י ד״ה בטביעות עינא דקלא - שנתן דעתו להכירה בקול ומאבידה לא ילפינן דהתם משום חימוד הממון חיישינן דלמא משקר דאמר מר גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להם ומחמדתן

צ״ע דלפי זה מדוע סומא מותר באשתו, הרי חיישינן דלמא משקר.

תודה מראש,

שמואל דוד

הכולל משיב:

שלום

לא שייך כאן שמא משקר, כי אינו נצרך לשקר אף אחד. ולשמא יטעה אין חוששין, דטב"ע הוא דבר חזק שאפשר לסמוך עליו.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

אכן. אולם ראיתי במעדני יו״ט שהקשה כנ״ל.