דיונים על הדף - חולין פ

שמואל שואל:

רש"י ד"ה בית דושאי. משפחה נקראת על שם אביה

מה כוונת רש״י, ומנין לו זה?

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

נראה שכוונת רש"י לפרש שמדובר על משפחה פרטית מסוימת, ולא על שבט או שושלת גדולה (כגון "בית יהודה" "בית אהרן"). ויש בזה כדי לבאר שראייתו של ר"ג מבית מסוים שגידלו בו את הכוי, אבל לא שיש מקום נרחב שמגדלים אותו (ובשו"ת לבושי מרדכי דן בראייה מבית דושאי, דמאי ראיה מבית מסוים. וביאר שם לפי דרכו).

וששאלת מניין לרש"י - כנראה שכך הבין מדלא מצינו את בית דושאי במקום אחר. משמע שזו משפחה פרטית ולא ידועה.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

ישר כח גדול!

ומ״מ צע״ק דהול״ל ״שם משפחה״ ותו לא.

הכולל משיב:

לא היו להם שמות משפחה כמו שלנו, אלא היו משפחות שנקראות על שם אביהם. והיינו הך דקאמר רש"י.

כל טוב

יוסי בן ארזה