דיונים על הדף - חולין כו

שמואל שואל:

רש״י ד״ה גמ' היכי תוקע - ביו"ט שבע"ש כשהוא תוקע להבדיל בין ״קדש לחול״ דבעי שינוי משאר ערבי שבתות שהרי אין קדושה הנכנסת חמורה מקדושה דיוצאה כל כך

האם כוונת רש״י בין "קדש" (שבת) ״לחול״ (יום טוב) ?

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

שלום,

נ"ל שכוונת רש"י "כשהוא תוקע להבדיל בין קודש לחול" לאו דווקא על המקרה המסוים הזה, אלא לפרש מהותה של תקיעה זו שתקנו חכמים כדי להבדיל בין קודש לחול, בשבתות דעלמא.

כל טוב,

יוסי בן ארזה