דיונים על הדף - חולין טו

שמואל שואל:

רש"י ד"ה שהיה לו חולה - מע"ש דכיון דשוגג הוא כדאוקמינן וליכא איסור שבת איסור מוקצה נמי ליכא דעומדת לשחיטה היתה בין השמשות ואפילו בשבת משום דחולי דפיקוח נפש דוחה את השבת

לכאורה צ"ע בכוונת רש"י שכתב ששוגג הוא. הרי כיון שיש פיקוח נפש ליכא עבירה כלל.

ועיין רש"י ד"ה מ"ט דרבי יהודה - הא אפי' במזיד איסור שבת ליכא וכ"ש בשוגג, וצ"ע.

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

מדובר כאן שהשוחט לא שחט עבור החולה אלא שכח איסור שבת ושחט ולכן הוא שוגג, אך למעשה אינו אסור לדעת ר"מ משום שהוא שוגג, וגם אין איסור מוקצה משום שהייתה עומדת לשחיטה ביה"ש בגלל החולה.

אך אין קשר בין הדיון על מוקצה (שתלוי בכך שיש חולה והבהמה עומדת לשחיטה) לבין הדיון על עצם השחיטה (שלא שחט עבור חולה אלא שכח איסור שבת), אלא שלא הותר לאכול את השחיטה בשוגג אא"כ יש חולה שאז אין איסור מוקצה בשחיטה.

יואל דומב