דיונים על הדף - חולין קכב

שמואל שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט״א

רש״י ד״ה ולתפלה המהלך בדרך ״וגמר בלבו״ ורוצה ללון מבעוד יום כו׳

מה כוונת רש״י ז״ל במש״כ ״וגמר בלבו״ ?

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

שלום

כוונתו שהחליט לעצור ללינת הלילה באותו מקום, שאם לא כן ימשיך הלאה בהליכתו.

יוסי בן ארזה