דיונים על הדף - חולין קטו

שמואל שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט״א

נאמר כאן כי עם קדוש כו׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש כו׳

יש לעיין מדוע לא הביא תחילת הפסוק ״לא תהיה קדשה״

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

יתכן שכדי ללמוד איסור הנאה, עדיף ללמוד מהזכר שבעילתו תמיד מרצון, דאין קישוי אלא לדעת, מאשר מקדשה שפעמים עושה כן מתוך אילוץ ולא מרצון (וכדכתיב 'אל תחלל את בתך להזנותה' וכיו"ב), ועל כן אין ללמוד ממנה איסור הנאה.

יוסי בן ארזה