דיונים על הדף - חולין קיד

שמואל שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט״א

רש״י ד״ה כלאי זרעים - חטין עם עדשין שאסור לזרוע זה עם זה

ק׳ מדוע לא כתב ״שעורין״ וכמוש״כ הגמרא ״חטי ושערי״ וצ״ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

שלום וברכה

אולי נקט כן רש"י כי זה יותר מצוי שבני אדם יזרעו חטין ועדשים ששניהם חשובים לאדם, יותר מאשר שעורין שאינן חשובות ומיועדות לבהמה. וכן יש לשמוע מרש"י במנחות עא ע"ב ד"ה והבור. (והגמ' שנקטה חטי ושערי אולי כי זה יותר מצוי שהתערבו בכד מפני דמיונן).

יוסי בן ארזה