דיונים על הדף - חולין קח

שמואל שואל:

תוספות ד״ה גדי אסרה תורה ולא חלב. והא דנקט כזית בשר בתוך יורה גדולה משום דאם נפל לתוך חלב ״מועט״ היה נחשב הכל כגדי משום ״שמנונית״ הבשר המעורב בחלב ולא נתבטל

צ״ע בכוונת התוספות. וראיתי בראש יוסף שכוונת התוספות לטעם. אולם א״כ צ״ע לשון התוספות ״מועט״ [דתלוי בשישים] ועוד קשה מדוע כתוב ״שמנונית״ ולא כתבו ״טעם״

ועיין רבי עקיבא איגר בתשובות סימן פד שביאר תוספות ע״פ שיטת הרשב״ם בתוספות לקמן בנוגע מיבלע בלע מיפלט לא פלט כו׳

אולם גם לפי״ד צ״ע מדוע כתבו התוספות דבריהם כאן בד״ה גדי

וצ״ע בכל זה.

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

לפום ריהטא נראה שששים כזיתים חלב נחשבים 'מועט' ביחס ליורה. ולגבי שמנונית, ייתכן שרק משום השמנונית נחשב הבשר כנותן טעם לשבח בחלב ואוסר.

יוסי בן ארזה