דיונים על הדף - חולין קו

יעקב לוי שואל:

שלום וכל טוב,

אשמח מאוד לדעת מדוע חייבים אנו ליטול את הידיים בבוקר (להסיר רוח רעה או משום נקיות) דווקא לסירוגין ולא כמו לפני הסעודה? (ומה המקור?)

חן חן לך

יעקב לוי, ירושלים

הכולל משיב:

קודם כל יש מחלוקת גם בעניין זה דהנה השו"ע כתב "ידקדק לערות עליהן מים ג' פעמים להעביר רוח רעה ששורה עליהן", ובמ"א מציין בשם האריז"ל ש"לא ישפוך על יד אחד ג' פעמים רצופי' אלא פ"א ע"י ימין ופ"א ע"י שמאל". אולם בסדר היום (אף הוא ממקובל מצפת בדור אחר האר"י) כתב שיעשה ג' פעמים רצופים בכל יד. בעל "ילקוט יוסף" כותב שהעיקר כדברי האר"י.

לגבי סוד עניין ג"פ לסירוגין עיין פרי עץ חיים לאריז"ל שער ברכות פ"ה (ואין לי עסק בנסתרות)

יואל דומב