עוד דיונים על הדף
1. בשר בחלב 2. רש"י ד"ה כל האומר דבר בשם אומרו
דיונים על הדף - חולין קד

אהרן ברכה שואל:

לכאורה לשיטת התוס' בקיג. על המשנה שם ד"ה בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה ובשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה פרשו מה שיטת רבנן המובאת כאן לדעת רב יוסף ולשיטתם כל הפרק א"ש.

(א) אולם לא מובן מי הוא בכלל רבנן דר"ע לדעת הרא"ש שמסביר דעת הרי"ף וסיעתם.

(ב) ועוד דקשה להם לכאורה תרוץ הרשב"ם בדף קג: ד"ה כל הבשר דהא בדף קיג. במשנה משמע שר"ע אינו לומד בכלל הקש בפסוק. ולפ"ז צ"ב.

שכרך כפול מן השמים

הקטן אהרן ברכה

מילנו, איטליה

הכולל משיב:

א) אה"נ, לדעת הרא"ש (בחולין פ"ח סימן נ"א) אין שום תנא סובר שבשר עוף בחלב אסור באכילה מן התורה.

הרא"ש הוכיח דבר זה מדברי הרי"ף, שהביא דברי רבי עקיבא שבשר חיה ועוף בחלב אינו מן התורה להלכה, ואם ס"ל להרי"ף שרבנן חולקים על ר"ע הי' לו לפסוק כמותם, שהם רבים נגד ר"ע, אלא ודאי צריך לומר דלדעת הרי"ף דברי ר"ע מוסכמים, ואין חולק עליו. (כל זה כתב הרא"ש)

בתוספות קיג. ד"ה בשר חולקים על דברי הרי"ף והרא"ש בזה, וסוברים שהתנא קמא של ר"ע (שהוא תנא דרישא דמתני' שלנו שאמר "בשר בהמה טהורה וכו'") סובר שבשר עוף בחלב אסור מן התורה. תוס' מסבירים שהת"ק (דהיינו רבנן דר"ע) לומדים זה מדברי רבי יוסי הגלילי שאמר במשנה, "את שאסור משום נבילה אסור לבשל בחלב", ומכיון שנבלת העוף אסורה באכילה בע"כ מן התורה אסור לבשל עוף בחלב. (ולא קבלו רבנן דרשת רבי יוסי הגלילי "יצא עוף שאין לא חלב אם", אלא אף על גב שאין לעוף חלב אם מכל מקום אסור לאוכלו בחלב מן התורה.)

וכבר העיר כן בהגהות הב"ח על הרא"ש הנ"ל, והוסיף הב"ח דמשמע מדברי התוס' שהלכה כרבנן ושכן משמע ממהרא"י (בעל תרומת הדשן) בהגהות שערי דורא, וכן כתב הב"ח בפירושו לדברי הטור ביורה דעה סימן פ"ז אות ב' דלדברי התוס' בשר עוף אסור בחלב מן התורה (וכן כתבו תוס' לעיל קד: ד"ה עוף). ועיין בפרי חדש ליורה דעה סי' פ"ז סעיף ג', שחולק על הב"ח בזה.

(ב) בתוס' חולין קג: ד"ה כל הביא הרשב"ם את הפסוק (שמות כג,יט) "ראשית ביכורי אדמתך וגו' לא תבשל גדי בחלב אמו", ונראה מדבריו שבא להקיש ביכורים לבשר בחלב. לא מצאתי שום משמעות במשנה בחולין קיג. שרבי עקיבא חולק על היקש זה, שהרי במשנה שם לא מיירי בביכורים כלל, נא לפרט למה התכוונת במה שכתבת דמשמע מהמשנה שר"ע חולק על ההיקש הנ"ל.

ועוד, אפילו אי נימא דרבי עקיבא אינו מקיש ביכורים לבשר בחלב אכתי לק"מ, שהרי כבר הערנו לעיל שתוס' סוברים להלכה כרבנן דר"ע, דהיינו תנא קמא של המשנה בדף קיג., וא"כ יש לומר שגם המשנה בדף קג: אזיל לשיטת רבנן דר"ע, שסוברים כדברי הרשב"ם שיש להקיש בשר בחלב לביכורים וגם סוברים שבשר עוף בחלב אסור מן התורה, והכל אתי שפיר היטב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה,

דוד בלום