דיונים על הדף - חולין צט

שמואל שואל:

ההוא דאתא לקמיה דרבי חנינא הוה יתיב רבי יהודה בר זבינא אבבא כי נפק אמר ליה מאי אמר לך אמר ליה שריא ניהליה אמר ליה הדר עייליה לקמיה אמר מאן האי דקא מצער לי זיל אימא ליה למאן דיתיב אבבא אין בגידין בנותן טעם

יש להעיר כמה הערות במעשה הנ"ל.

א) מדוע היה רבי יהודה בר זבינא עומד על בבא של רבי חנינא.

ב) מדוע לא נכנס בעצמו לדבר עם רבי חנינא.

ג) מדוע אמר לההוא גברא ליכנס עוד פעם.

ד) מדוע קרי ליה רבי חנינא לרבי יהודה בר זבינא "למאן דיתיב אבבא"

(אגב, עיין חולין מז. רש"ש)

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

א) יכולים להיות הרבה סיבות. למשל, יש שאלות אישיות שהשואל לא רוצה שאנשים אחרים יהיו נוכחים בשעה שמדבר עם הרב.

ב) יתכן מפני כבודו של רבי חנינא לא רצה להתווכח עמו באופן ישיר.

ג) אולי חשב שמא ר' חנינא לא הבחין בגיד הנשה שהיה בחתיכה.

ד) יתכן שרבי יהודה בן זבינא לא היה ידוע בשמו לשואל. או שמא ר' חנינא לא היה בטוח מי שם.

יוסי בן ארזה