More Discussions for this daf
1. Kol ha'Basar 2. What does "Kol" come to include? 3. כל הבשר אסור לבשל בחלב
4. חולין קג. רש"י ד"ה לריש לקיש קשיא 5. חולין קג. רש״י ד״ה דאמר מר
דיונים על הדף - חולין קג

שמואל שואל:

רש״י ד״ה דאמר מר - רבא אמרה בזבחים בפרק חטאת העוף

צ״ע מדוע האריך רש״י ז״ל בלשונו.

ועיין רש״י לז. ד״ה ואמר מר - בזבחים בפרק חטאת העוף. ולא כתב ״רבא אמרה״

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

הרי בדף קג. זה השמעתתא של אביי (עי' לעיל בסמוך אביי אמר ר' חייא בר אבא וגו') ועי' שבת כב. אמר אביי כל מילי דמר וגו' ופרש"י רבה בר נחמני הרי שאביי קרא לרבה מר וא"כ רש"י בדף קג. רוצה להשמיע לנו שרבו של אביי אמר את הדברים בפ' חטאת העוף, משא"כ לעיל דף לז., לא נזכר אביי. לכן רש"י לא כתב שמר זה רבו של אביי.

אלא, נראה דדברים שכתבתי לעיל טעות הן בידי, כי אינו נזכר כאן רבה אלא רבא וגם לא נזכר כאן אביי אצל ר' חייא בר אבא. אמנם אולי עדיין י"ל שמכיון שבעמוד זה כבר נזכר רבא לעיל כמ"ש רבא אמר כגון שתלש וגו' (וגם נזכר לעיל אביי - שהוא תמיד בר פלוגתא דרבא - אמר אביי כגון שנטרפה וגו'), לכן רש"י מזכיר שרבא גם אמר התורה אמרה יבא איסור נבלה וגו', משא"כ לעיל לז. לא נזכרו אמוראים בסוגיין. לכן רש"י לא ראה צורך לכתוב שרבא הוא בעל המימרא בזבחים ע.

ותשובה יותר סבירה שמעטי מידידי הרב יחזקאל פרנקל שליט"א שאמר שהטעם שרש"י בסוגיין כתב "רבה אמרה" הוא משום שכבר נזכר בגמ' כמה פעמים מר סבר מר סבר וגו' וזה קאי על הפלוגתא בין ר' חייא בר אבא לר' אמי ור' אבהו. לכן רש"י מודיע לנו שמ"ש בגמ' דאמר מר התורה אמרה יבא איסור נבלה וגו' לא קאי על הפלוגתא בדעת רבי יוחנן אלא הוא דברי רבא בזבחים ע.

שבוע טוב

דוד בלום