More Discussions for this daf
1. Kol ha'Basar 2. What does "Kol" come to include? 3. כל הבשר אסור לבשל בחלב
4. חולין קג. רש"י ד"ה לריש לקיש קשיא 5. חולין קג. רש״י ד״ה דאמר מר
דיונים על הדף - חולין קג

שמואל שואל:

רש"י ד"ה לריש לקיש קשיא - דהא "אפילו" לדידיה מתרי קראי נפקי וליחייב תרתי.

לכאורה לשון "אפילו" צ"ע, והול"ל "דהא 'אף' לדידיה" כו'

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

איני רואה עדיפות כאן ל'אף' על 'אפילו', ופירוש שניהם דומה שהוא לשון 'גם'. (ומצאתי ברש"י קדושין מג. ד"ה אף טביחה, אפילו טבחה כו').

בברכה,

מרדכי קורנפלד

כולל עיון הדף

שמואל חוזר ושואל:

גם ברש״י בחומש עה״פ אף גם זאת פירש אפילו.

כוונתי דהול״ל 'גם' לדידי', א״נ לדידיה 'נמי' - שאין הכוונה 'אפילו', אלא 'גם'.

שמואל

הכולל משיב:

נכון, שלשון 'לדידיה נמי' אולי שגור טפי, אבל בכל זאת איני רואה הבדל במשמעות בין הלשונות השונות כאן. (ואם תרצה, תגיה ברש"י 'אפילו לדידי' נמי', והוא לשון השגור טפי בראשונים)

מרדכי