More Discussions for this daf
1. Kol ha'Basar 2. What does "Kol" come to include? 3. כל הבשר אסור לבשל בחלב
4. חולין קג. רש"י ד"ה לריש לקיש קשיא 5. חולין קג. רש״י ד״ה דאמר מר
דיונים על הדף - חולין קג

שמואל שואל:

חולין קג: במתני׳ כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים

ועיין רש״ש ותפארת יעקב שהעירו מדוע פתח בחלב וסיים בגבינה.

ואני חשבתי לתרץ דמתניתין דיבר בהווה ודרך לבשל בחלב ולאכול עם גבינה ולא לאכול עם חלב. (כמדומני שבזמן הגמרא עיקר משקה שהיו שותים היה או מים או יין ושכר)

האם אפשר לפרש כן?

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

מצאתי בשו"ת משנה הלכות (חלק י"ט סי' צ"ח) שביאר ע"פ דברי הרשב"א. הרשב"א כתב שהמשנה נקט ברישא בשר וחלב אף שבדרך כלל נוהגים לכתוב הדרשה קודם משום שהוא לישנא דקרא, ומשמע מדבריו שיש צורך גם לרבות גבינה, כמו שריבו מי חלב (קיד) ואינו בכלל חלב. לדעת משנה הלכות החידוש בגבינה הוא שאינו נדבק בידים (אם הוא יבש) ובכל זאת אסור להעלותו על השולחן גזירה שמא יניחנו באילפס ראשון ויבוא לידי בישול.

כמו"כ הוכיח משנה הלכות מהגהות אשר"י (פ"ח ס"ו) שיש להקל יותר בגבינה וא"צ נטילת ידים אחריו אם אוכל בשר משום שהיא "יבשה וקשה", ולכן היה ס"ד להקל להעלות גבינה על השולחן היות שהיא יבשה וקשה, קמ"ל תנא שגם זה אסור משום אילפס ראשון ששם לא יועיל שהגבינה יבשה.

ועדיין אפשר לבאר כדבריך דעיקר אכילה היה עם גבינה ולא עם חלב, ובגמרא רוב הופעות החלב הם עם לישה ואפייה ולא כמשקה ששותים.

יואל דומב