דיונים על הדף - חולין פט

שמואל שואל:

רש"י ד"ה נמרוד - מלך בדור הפלגה היה ולכך נקרא שמו נמרוד שהמריד כל העולם במלכותו על הקב"ה

צ"ע כוונת רש"י בזה.

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

רש"י בא לפרש דברי הגמרא, היכן ראינו בנמרוד שהשתמש לרעה בגדולה שניתנה לו, והרי בפסוק כתוב רק שהיה גבור ציד לפני ה' ולא כתוב דבר שלילי? על כך הביא דברי הגמרא בעירובין שנמרוד המריד את כל העולם כנגד מלכות שמים.

יוסי בן ארזה