דיונים על הדף - עירובין ו

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

רש״י ד״ה לחי מכאן - אצל פאת הבית האחד:

ולחי מכאן - אצל פאת השני ׳לאותו בית עצמו׳ והויא סתימה לשני ראשי רה"ר ומותר לטלטל מבית לבית

מדוע נקט רש״י ששני הלחיים בצד אחד של רה״ר וצ״ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

שלום

לכאורה כוונת רש"י רק לאפוקי שלא נפרש 'מכאן ומכאן' בשני לחיים זה מול זה, אלא צריך לעשות תיקון לחי בשתי הרוחות הפנויים ולא באחד.

כל טוב.

יוסי בן ארזה