דיונים על הדף - עירובין קג

אייל שואל:

שלום רב

מופיע במשנה שקשירת נימין מותרת כדין מכשירי מצווה לפי המאן דאמר המתיר. האם יבלת ביד כהן אינה באותו גדר? למה בזה אסור בדאו'?

תודה

אייל

הכולל משיב:

נ"ל שלר' אליעזר המתיר לקשור נימה אפילו היה אפשר מאתמול, משום שמכשירי מצוה דוחים את השבת, הוא הדין מותר לחתוך יבלת מקרבן שמחויב להיקרב בשבת, כמפורש בדבריו לענין קרבן הפסח.

יוסי בן ארזה

אייל שואל:

למיטב זכרוני - אין לי גמרא מולי -

קצת קשה לומר את זה, כי שני הדברים מופיעים בזה אחר זה כסתם משנה. ואם מעמידים את נימין כר"א אז גם יבלת צ"ל כדעתו.

הכולל משיב:

הלא מפורש בגמ' שהמשנה הראשונה לא אתיא כר' אליעזר שהרי לפיו אף בתחילה מותר לקשור.

יוסי בן ארזה