More Discussions for this daf
1. Making a Heker through Lavud 2. Lavud 3. Lechi Pnimi
4. בתוך הפתח צריך לחי להתירו
דיונים על הדף - עירובין ט

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לכ' התלמידי חכמים חברי הכולל,

בט. בתוך הפתח צ' לחי להתירו, אפילו אין בה ד' על ד', הנה בדרך כלל מחיצות מקיפים מבפנים, ובפשטות הפתח מוקף על ידיד גידודי, והגידודי אינם מחיצות העשויין לארבעה א"כ אין כשאין הפתח ד' לכאורה אין לה מחיצות.

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

הנה הלחי שצריך כאן הוא כדי להתיר הטלטול בתוך הפתח כמ"ש רש"י שבת ט. ד"ה צריך לחי אבל תוך המבוי עצמו הותר בטלטול ע"י הלחי של המבוי. עכ"פ המחיצות של המבוי הם בעצמם משמשים כמחיצות גם של הפתח והמחיצות של המבוי שפיר עשויין לארבעה.

כל טוב

דוד בלום

אברהם יוסף שווארץ שואל:

עי' תורי"ד ט. שכתב "הלכך אין להתיר אלא מחודה הפנימי [של הלחי] כדרך כל מחיצה המתרת ממנה ולפנים עכ"ל.

כדברי התורי"ד לכאורה יש להוכיח מהא דבעינן ק"ו להתיר מקום המחיצות, [אם לאחרים הוא עושה מחיצה הוא עצמו לא כ"ש] ולא אמרינן שמקום המחיצה הוא בתוך ההיקף של חודם החיצונה.

וכן יש להוכיח מהא דבעינן לידוש של חורים, ובכרמלית - אפילו אם נעשית ע"י מחיצות - לא אמרינן כן.

וא"כ עובי הפתח לכאורה אינה מוקף על ידי המחיצות?

הכולל משיב:

עי' חזו"א סי' ע"ז סק"א בא"ד וז"ל אע"ג דחשיב [לחי] מחיצה מה"ת כדאמר יב: נראה דהא דזורק למבוי שיש לו לחי חייב היינו דסגי בב' מחיצות ולחי אבל הלחי לא הוי מחיצה שלמה, ע"כ. הרי שכתב חזו"א לחי לא הוי מחיצה שלמה, וא"כ י"ל לענין נידון דידן שאע"ג שלחי הוי מחיצה להתיר הטלטול בתוך המבוי, מ"מ לא הוי מחיצה שלמה שיש לו כוח לבטל ההשפעה של המחיצות הפנימיות על עובי הפתח ולומר שעובי הפתח אין לו מחיצות ואסור לטלטל שם. לא אמרינן כן אלא אמרינן שהלחי אינו מבטל כוח של מחיצות פנימיות של המבוי וא"כ עובי הפתח מיקרי שמוקף ע"י מחיצות הפנימיות של המבוי.

גם טענת כתר"ה שליט"א הנ"ל מק"ו לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כ"ש (נראה כוונתו לשבת צט:

נראה שיש לדחות ע"פ חזו"א הנ"ל שלחי לא הוי מחיצה שלמה. א"כ אע"פ שכתלים המקיפים רה"י על גביהם רה"י אפי' אינם רחבים ד' זה לא אמרינן אצל לחי דהוי במשהו ולא הוי מחיצה שלמה.

לא הבנתי מ"ש כתר"ה "לידוש של חורים"

בהצלחה רבה

דוד בלום