דיונים על הדף - שבועות מח

שמואל שואל:

מח: רש"י ד"ה מה לגלגל - שבועת "האריסין" שחלקו כו' לכאורה קשה מדוע לא נקט שותפין וצע"ק

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

איני יודע. כדאי לבדוק בכת"י אם לא נשמטה מלה "שבועת השותפין והאריסין שחלקו" כלשון רש"י בקדושין כח.

כל טוב,

יוסי בן ארזה