דיונים על הדף - שבועות מא

שמואל שואל:

עיין רש"י דכל דבר התלוי במחובר מיקרי כובסא והביא ראיה מהגמרא במסכת מכות.

ויל"ע מדוע לא הביא ראיה מגמרא שבת סז, ובאמת ברש"י במסכת בבא מציעא דף קא: הביא הגמרא במסכת שבת.

ועיין גליוני הש"ס. וצע"ק.

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

אולי בכל מקום נוקט רש"י את המקום האחרון שהביטוי הופיע.

יוסף בן ארזה