דיונים על הדף - שבועות מ

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

רש"י שבועות מ.

א"ד מישהא הוה שהי ליה ושתיק ליה - כך היה דרכו של ריש לקיש כשהיה ר' יוחנן אומר דבר בבית המדרש היה שוהה מלהשיב עד שיגמר רבי יוחנן כל צרכו וכל טעם דבריו ואח"כ היה חולק עליו ובתוך כך יצא רבי יצחק "זה" מבהמ"ד ולא שמע אם נחלק עליו

איכא דאמרי מישתי הוה שתי - ריש לקיש "מיא" בבי מדרשא כי אמרה ר' יוחנן להא מילתא

א) מה כוונת רש"י (בסוף ד"ה א"ד) בתיבת זה וצ"ע.

ב) מנ"ל לרש"י ששתה ר"ל מים וצ"ע.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

א) ייתכן שהמלה "זה" מתייחסת ל"ובתוך כך", כלומר ברגע זה בדיוק. כעין שכתוב במלכים (ב' ה,כב) "עתה זה באו אלי שני נערים".

ב) ייתכן מאד ש"מיא" הוא ציטוט מהגמרא, שכך גרס רש"י "מישתי הוה שתי מיא", כי גירסה דידן "מישתא הוה שתי ליה" קצת משונה. וכנראה הוחלף "מיא" ב"ליה".

יוסף בן ארזה