דיונים על הדף - שבועות לה

שמואל שואל:

ת"ר כל הטפל לשם בין מלפניו ובין מלאחריו ה"ז נמחק לפניו כיצד ליי' ל' נמחק ביי' ב' נמחק ויי' ו' נמחק מיי' מ' נמחק שיי' ש' נמחק היי' ה' נמחק כיי' כ' נמחק כו'

לכאורה תמוה מדוע נקט הגמרא כל הני בבות, אטו כי רוכלא ליחשב וליזיל. ובאמת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם לא הביאו כולם. וצ"ע.

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

נלענ"ד מסתבר שהגמרא רצתה לתת כל הדוגמאות האפשריות של אות הנטפל לפני השם וחוץ ממה שכתוב כאן בגמ' אין עוד אותיות שיכול להיות לפני השם ואין עוד דוגמאות בתנ"ך של אות לפני השם ודו"ק היטב.

כל טוב

דוד בלום

שמואל מוסיף:

אני מצאתי מציאה נפלאה בספר דף על הדף עיין שם. וע"ע בספר קול דודי (פראנד). וע"ע בספר אדרת אליהו (ריקי).