עוד דיונים על הדף
1. חטאת שירדה לחומש 2. שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן 3. נכרית בעל בת ישראל בעל בתולה בעל בעולה בעל
דיונים על הדף - שבועות לד

שמואל שואל:

לכאורה הול"ל חטאת שעלה לחומש וצע"ק

החותם בכבוד רב, שמואל דוד

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

כשמדובר בסימן השיקול שהנחה את בעלי התלמוד הייתה האפשרות לזכור את הסימן. במקרה זה "חטאת שירדה לחומש" היה קל יותר לזכור, משום שהמילה חומש רומז לדופן חמישית (סנהדרין מט.) או לירך (תרגום יונתן שמואל ב-כ"ג) שהוא מקום נמוך, ולכן התאים יותר "ירדה לחומש" מאשר "עלתה".

יואל דומב