עוד דיונים על הדף
1. מכות בגימטריא הרהורים 2. מכות בגימטריא הרהורים 3. תוספות ד"ה מעידין
4. אין עושין בהן דין הזמה כל עיקר 5. והצדיקו את הצדיק 6. בגניבתו ולא בזממו
דיונים על הדף - מכות ב

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

בספר עיני כל חי עמ"ס מכות הביא מהחיד"א בשם זקן אחד מקובל ז"ל שאמר שמכות בגי' הרהורים בדיוק ולכן ראוי לבחורים ללמוד מכות ועי"ז מבטל הרהורים רעים כו' עיין שם. ואמרתי להוסיף על דברי הזקן המקובל ז"ל

דהנה האותיות הנסתרות ב"מכות" בגימטריא האותיות הנסתרות ב"תאוה" והכוונה כנ"ל שלימוד מסכת מכות מבטל תאות זנות, וחכ"א שליט"א הוסיף בזה שזנות הוא עבירה שאדם עושה "בסתר" ודו"ק

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

אולי י"ל שגם ע"פ הפשט יש מקור לזה דעי' מכות כב: מה המכות האלה וגו' אשר הכתי בית מאהבי ומשמע קצת שהמכות הם לבטל האהבה וידוע מה שאמר החזו"א "מה שהם קוראים אהבה אנחנו קוראים כרת" א"כ המכות הם מבטלות זנות אבל דרך זו גם מביאות לאהבה האמיתית שזו אהבת התורה ואהבת הקב"ה.

עלה והצלח

דוד בלום