דיונים על הדף - מכות יא

הקטן אהרן ברכה שאל:

כתיב גבי בני שמואל "ולא הלכו בניו בדרכיו" ולפ"ז ק"ק פרש"י על התחלת ספר יואל שמסביר שיואל בן פתואל הוא בן שמואל ע"ש. וצ"ב. שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילן יע"א, איטליא

הכולל משיב:

לכבוד אהרון

שלום וברכה ותודה על השאלה שלך.

הנה קטע מהגמרא בשבת נ"ה:

"א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה שנאמר (שמואל א כח) ויהי <כי זקן שמואל ובניו לא הלכו> [כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו] בדרכיו בדרכיו הוא דלא הלכו מיחטא נמי לא חטאו אלא מה אני מקיים (שמואל א כח) ויטו אחרי הבצע שלא עשו כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם שנאמר (שמואל א ז) והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן כתנאי ויטו אחרי הבצע ר' מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם רבי יהודה אומר מלאי הטילו על בעלי בתים ר' עקיבא אומר קופה יתירה של מעשר נטלו בזרוע ר' יוסי אומר מתנות נטלו בזרוע:"

כלומר, כאשר כתוב שלא הלכו בניו בדרכיו, אין הכוונה שהם היו רשעים, אלא שהם לא הגיעו לצדקות של אביהם אבל בכל זאת הם היו צדיקים.

בהצלחה

י. לנדי