עוד דיונים על הדף
1. כל היכא דאית ליה חיובא מיתנא קתני 2. כיוצא בו בגזל מאי היא
דיונים על הדף - סנהדרין נז

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג רב דוד שליט"א אחדשה"ט

ועל הגזל בן נח נהרג והתניא על הגזל גנב וגזל וכן יפת תואר וכן כיוצא בהן כותי בכותי וכותי בישראל אסור וישראל בכותי מותר ואם איתא ניתני חייב משום דקבעי למיתני סיפא ישראל בכותי מותר תנא רישא אסור והא "כל היכא דאית ליה חיובא מיתנא קתני" דקתני "רישא" על שפיכות דמים כותי בכותי וכותי בישראל חייב ישראל בכותי פטור התם היכי ליתני ליתני אסור ומותר והתניא כותי ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין

לכאורה הלשון כל היכא אינו מדוקדק וצ"ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לא כל כך הבנתי את השאלה, מדוע הלשון לא מדוקדק. הגמרא מניחה בקושיא שבכל מקום שחייב כתוב לשון חיוב, ומסייעת כן מהרישא.

יוסי בן ארזה