עוד דיונים על הדף
1. יתמא בר ארמלתא 2. דעבר במברא 3. זייפא
4. אליעזר 5. כי רבה
דיונים על הדף - סנהדרין קט

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

בד"ה כי רבה-על עסקי ריבה. צ"ע מה הוסיף בזה על דברי הגמרא.

שמואל דוד בערקאוויץ

לייקווד

הכולל משיב:

נראה כי רש"י רצה להדגיש שהדרשה היא מהצליל "רבה-ריבה", שלא יחשוב הלומד בלי משים שאין כאן דרשה מילולית אלא פירוש של זעקת סדום - זעקת אותה ריבה.

יוסי בן ארזה