עוד דיונים על הדף
1. יתמא בר ארמלתא 2. דעבר במברא 3. זייפא
4. אליעזר 5. כי רבה
דיונים על הדף - סנהדרין קט

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

בד"ה ואתא אליעזר - עבד אברהם.

הנה הגמרא בדף קט כתב כמה פעמים אליעזר עבד אברהם וכאן כתב הגמרא אליעזר סתם וא"כ מובן מדוע פירש רש"י כן. (שו"ר שכ"כ משמר הלוי)

אולם יש לעיין מדוע הגמרא לא כתב עבד אברהם כאן וצע"ק.

הכולל משיב:

צ"ל שהגמ' קיצרה קצת וסמכה על מה שכתבה לעיל שזה אליעזר עבד אברהם

א גוט וואך

דוד בלום

שמואל שואל:

סו"ס מדוע צריך רש"י לפרש כן. ובאמת עיין מהרש"ל ובהגהות הב"ח וע"ע בעין יעקב וכנראה שהיה גירסא אחרת ברש"י

הכולל משיב:

בשאלתו הראשונה של כתר"ה שליט"א לא הבנתי שכונתו להקשות על משמר הלוי (דרך אגב לא מצאתי משמר הלוי על סנהדרין לגרמ"מ שולזינגר זצ"ל) אבל עכשיו משמע קצת שקשה לו לכתר"ה בדבריו אמנם לענ"ד דברי משמר הלוי מסתברים כי דרך הגמ' לקצר לכן לא הזכיר עבד אברהם כי סמך על מה שכתוב בגמ' לעיל עבד אברהם משא"כ רש"י דרכו לבאר קצת יותר לכן רצה שנדע בבירור דמיירי בעבד אברהם ולא באליעזר אחר.

ואע"ג שיש גירסאות אחרות נראה שאפשר להבין גם הגירסא שלנו ברש"י.

בהצלחה

דוד בלום

שמואל שואל:

אבל עדיין קשה דהול"ל כן על דברי הגמרא "איקלע אליעזר"

שיעורי משמר הלוי

הכולל משיב:

זו באמת שאלה, אבל אולי י"ל שאצל "אקלע אליעזר" לא היה צורך לומר שהוא עבד אברהם כי רק מקודם הגמ' אמרה שהוא עבד אברהם, משא"כ אצל "אתא אליעזר" כבר היה הפסק של "אקלע אליעזר", ומש"ה היה קצת מקום טפי לומר שמיירי באליעזר אחר, לכן רש"י הדגיש שוב שזה אליעזר עבד אברהם.

יישר כח על הציון לשיעורי משמר הלוי

כל טוב

דוד בלום

שמואל שואל:

ע"ע במהרש"ל ובהגהות הב"ח ובעין יעקב

הכולל משיב:

הב"ח גורס אזל אליעזר, וכנראה במקום הגירסא שלנו אתא אליעזר ויתיב לסיפא הב"ח גורס אזל אליעזר וגו' [ולכאו' בגירסת עין יעקב שראיתי כל הקטע מן "הכי אתני בינייהו" עד "הויא ההוא רביתא" ליתא וצ"ע]. אבל אין ראייה שאין הב"ח גורס בדברי רש"י "עבד אברהם" כי הב"ח רק מביא דיבורי המתחיל של רש"י ולא דברי רש"י עצמו.

כל טוב

דוד בלום