עוד דיונים על הדף
1. לשון מענין ברש"י ד"ה ירויון 2. במדה שאדם מודד מודדין לו 3. שלא כדרכה
דיונים על הדף - סנהדרין ק

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

רש"י ד"ה ירויון מדשן ביתך - "אמר לי רבי" דלעיל מינה מהאי קרא מיירי עניינא דמרעיב את עצמו וקאמר ירויון מדשן ביתך שהקב"ה משביען לעוה"ב

יש לעיין מדוע כאן בדוקא כתב רש"י אמר לי רבי וצע"ק

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם והרי בדפים אלו בסוף סנהדרין דיברנו הרבה על הגאולה ומצפים לישועה!

גוט שבת

דוד בלום