More Discussions for this daf
1. Removing the ladder before the end of the fall 2. Question on Din of Metzamtzem 3. כפתו ומת ברעב
דיונים על הדף - סנהדרין עז

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

א) סנהדרין עז. אמר רבא כפתו ומת ברעב כו' סוף חמה לבוא כו'

ועיין רש"י ד"ה כפתו ומת ברעב - דבשעה שכפתו אין כאן דבר הריגה והרעב בא מאליו והולך וחזק לאחר זמן כל שעה ולא דמי לצמצם במים ובאור דההורג מזומן

ועיין בד"ה סוף חמה לבא פטור - כלומר אם לא היתה שם חמה בשעה שכפתו אבל סוף לבא כאן וזה לא יכול לעמוד וסופו למות פטור שלא היה ההורג מזומן להריגה "וגרמא הוא ואין דינו מסור לבית דין אלא לשמים"

וקשה מדוע המתין רש"י לפרש "גרמא הוא ואין דינו מסור" אצל סוף חמה, ולא פירש כן לעיל אצל כפתו ברעב. וצ"ע .

ב) ובההוא דכפתיה לחבריה כו' בסנהדרין עח:

ופירש"י דכפתיה - קשר ידיו ורגליו על שפת הים.

ויש להעיר מדוע לא פירש כן לעיל אצל כפתו ברעב. ועוד קשה מדוע האריך וכתב קשר ידיו כו' הול"ל כפתיה - קשרו ותו לא מידי וכמו שכתב בחולין טו. עיין שם. וצ"ע בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) נלע"ד דהנה האי מעשה דכפתו ומת ברעב הוי דבר שאינו מצוי, דעי' רמב"ם הל' שבועות פ"א ה"ז שנשבע שלא יטעום כלום שבעה ימים רצופים הוי דבר שאין בו כח לעשות ומשמע שאדם יכול לחיות עד שבעה ימים בלי אכילה ושתיה. וא"כ הוי דבר רחוק שיכול לכפות אותו באופן שאף אחד לא יוכל להגיע אליו ולתת לו לאכול (ולכאו' משמע שרש"י לא למד כתוס' ד"ה כפתו שמדובר שהיה רעב כבר ואפי' אם נאמר שרש"י ס"ל כתוס' בזה מ"מ גם לתוס' נראה דהוי דבר רחוק שיוכל למצוא אדם רעב ולקשור אותו מספיק זמן כדי שימות מרעב בלי שאדם אחר יביא לו אוכל). ומכיון שזה דבר שאינו מצוי, רש"י לא האריך בפירושו, משא"כ סוף חמה לבוא הרי אם אדם נמצא בשמש רותח אפילו יום אחד מסתבר שימות. לכן רש"י האריך יותר בגמ' זאת והסביר שהפטור הוא משום גרמא.

ב) אינו קשה למה רש"י האריך וכתב קשר ידיו ורגליו שהרי אם לא קשר ידיו ורגליו היה יכול לברוח ואם לא ברח י"ל דהוי פחות מגרמא ברציחה כי הקושר יכול לטעון חשבתי שיברח ולא התכונתי בכלל להרגו רק לצערו. והטעם שרש"י לא כ"כ בחולין טז. הנה עי' מהרש"א קידושין מד. ד"ה ודע שדרכו של רש"י לפרש במקום זה כך ובמקום אחר שינה פירושו, ע"כ. וכאן במס' סנהדרין י"ל שרש"י האריך כי כאן זה עיקר מקומו של דיני רציחה לכן היה נחוץ לרש"י לפרש זה משא"כ במס' חולין רש"י קיצר באמת יותר ממה שצריך להבנת הדין, אבל מכיון שרב פפא הובא שם רק כדי ללמד דיני שחיטה לכן רש"י קיצר כי אינו נוגע לשחיטה איך שקשר הנרצח.

עוד נראה שהטעם שלא כתב רש"י אצל כפתו ומת ברעב שקשר ידיו ורגליו משום שאין זה ממש הכרחי כדי שימות ברעב כגון שאם ינעול אותו בחדר כמה ימים יכול למות ברעב אפילו בלי כפיתה ואה"נ כתוב בגמ' כפתו ומת ברעב אבל מיתה זו של רעב שייכת גם בלי כפיתה, לכן רש"י לא ירד לפרטי הענין. משא"כ אצל כפתיה ואשקיל עליה בדקא דמיא זה רק שייך אם ממש יקשור אותו אצל שפת הים לכן רש"י כתב דבעינן דוקא קשירת ידיו ורגליו שם.

חילך לאורייתא

דוד בלום