More Discussions for this daf
1. משיאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין 2. אינו חייב עד שיאכל בשר חי 3. זכה נעשה ראש
4. למ"ד סרסו 5. שחזר שלמה והודה לאמו
דיונים על הדף - סנהדרין ע

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

ע. מאימתי חייב משיאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין האיטלקי כו'

א) ויש לעיין אם בדוקא נקט התנא בהאי סדר. בשר קודם יין. והנה בפסוק בפרשת כי תצא כתיב זולל וסובא והיינו בשר קודם יין אולם הפסוק במשלי כתיב בסובאי יין בזוללי בשר,

יין קודם בשר.

ועיין המשך הגמרא אמר רב חנן בר מולדה כו' בשר חי... יין חי, אולם עיין רש"י ששינה הסדר וכתב יין חי ואח"כ בשר חי. ואח"כ אמר רבינא יין חי מזיג כו' בשר חי בשיל כו' הרי שהקדים יין לבשר. ובאתי רק להעיר.

ב) ועוד קשה אמר רבי זירא תרטימר זה איני יודע מהו אלא מתוך שכפל רב יוסי ביין נמצא כופל אף בבשר ונמצא תרתימר חצי מנה.

וכתב רש"י - כפל נמי בבשר והוי מנה דקאמר שני תרטימ'.

וצ"ע, דמהיכא תיתי שהשיעור אצל בשר דומה להשיעור של יין.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) נלענ"ד מן המקורות שהביא כתר"ה שליט"א משמע שחייב בין אם אכל קודם בין אם שתה קודם, שהרי לפעמים כתוב כך ולפעמים כתב הפוך ובכל ענין חייב. אבל י"ל שהטעם שהמשנה הזכירה אכילה קודם שתייה הוא משום שבדרך כלל אוכלים קודם ששותים וגם יותר בריא בדרך כלל כך, עי' ברכות מ. המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעיים, ופרש"י שותה מים הרבה אחר אכילתו.

ב) נלענ"ד שרבי זירא רוצה למעט במחלוקת בין ת"ק לר' יוסי (כמ"ש אפוקי פלוגתא לא מפשינן) דהיינו שרק פליגי בכמות בשר ויין שצריך לשתות אבל לא פליגי ביחס בין כמות הבשר לבין כמות היין.

כל טוב

דוד בלום