דיונים על הדף - בבא בתרא צא

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג רב דוד ורב מרדכי שליט"א אחדשה"ט

אמר רב יוחנן כו' מטיילין טליא וטלייתא בשוקא כבר שית עשרה וכבר שב עשרה ולא הוו חטאן כו'

ולכאורה קשה, דדבר זה הוא חסרון בצניעות ואע"פ שראינו שלא חטאו אבל סו"ס אין אפוטרופוס לעריות, ולא מצינו היתר אצל צדיקים בהסתכלות ותערובות כו'

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

עי' ריטב"א לקמן קכא. (אצל כלי לבן) שהיו מסולקין מן יצר הרע. ויש לפרש ע"פ כתובות יז. רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד אמרי ליה רבנן אנן מהו למיעבד הכי אמר להו אי דמיין עלייכו כשורא לחיי ואי לא לא. והיינו שהכל תלוי לפי המדרגה של אדם והם היו בטוחים באמת שלא יחטאו.

כל טוב

דוד בלום