דיונים על הדף - בבא בתרא פב

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג רב דוד ורב מרדכי שליט"א אחדשה"ט

שם ד"ה אמר רב נחמן יקוץ - מתניתין דקתני היוצא מן הגזע שלו לא שיניחנו כך ויגדל אלא הרי הוא שלו על מנת לקצוץ "ולשרוף"

מדוע כתב הרשב"ם שצריך לשרוף היוצא מן הגזע. וצ"ב

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

נראה דמכיון שהקרקע אינו שייך לבעל האילן לכן אינו רשאי לקצוץ היוצא מן הגזע ולהשאירו בתוך השטח של חבירו כי זה מפריע לבעל השדה אלא חייב לקחת משם העצים שקצץ. ומסתמא ירצה לשורפן כי בלא"ה הוא צריך עצים לשריפה לחמם את ביתו ולבישול.

ועי' נמוק"י וז"ל, אמר ר"נ יקוץ כלומר הא דהעולה מן הגזע שלו כלומר שהוא שלו לקוץ וליטול אותו לעצמו, ע"כ. ולמדים אנו מדברי הנמוק"י שא"צ דוקא לשרוף את העצים אלא הענין הוא שהעולה מן הגזע שייך לבעל האילן אלא הוא חייב לקחת אותו משם כי הוא מפריע לבעל השדה. והרשב"ם כתב שהוא שורפו כי כן אורחא דמילתא כי מסתמא הם עצים טובים שאפשר להשתמש בהם להסקה.

דוד בלום

שמואל דוד שואל:

יש"כ גדול

האם אפשר לומר שהכוונה שצריך לשורפו דאם קצצו והניח בהשדה עדיין יש חשש הפסד למוכר

הכולל משיב:

נראה שאסור לאדם להשאיר חפציו בשדה חבירו בלי רשותו (עי' ב"ק מז. הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות וגו' )

כל טוב

דוד בלום