דיונים על הדף - בבא בתרא נח

ח. שילד שואל:

בבא בתרא נח: בענין מערתיה דאברהם אבינו

בספר בן יהוידע מבואר שכל זה לא היה אלא חלום. אמנם , ראיתי ציטוט בשם שו"ת הרשב"א סי' תי"ח דמשמע מיני' שמעשה זה אכן קרה, ועיין גם מהרש"א כאן. האם הם נחלקים על דברי הבן יהוידע בזה?

ח. שילד, נ.י., ארה"ב

הכולל משיב:

בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב קמז) כתב בתוך הדברים 'ואף שיש לזה כוונה גדולה וקדושה למעלה מהשגתנו, מ"מ הא ראה זה (ר' בנאה) גם כפשוטו, שכן נדמו לו'.

וע"ע שו"ת רשב"ץ ח"ג כ; ובחדושי אגדות מהר"ל

י. בן-ארזה