עוד דיונים על הדף
1. אבר ובשר המדולדלין 2. אין מלח מקבל טומאה
דיונים על הדף - בבא בתרא כ

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

אבר ובשר המדולדלין כו' בהמה מזבין לנכרי בכחושה כו' עוף מזבין לנכרי בקלינתא וברש"י עוף כחוש מאוד ואין ראוי לשום אדם

צ"ע כוונתו בזה ומדוע לא כתב כן אצל בהמה

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) כונת רש"י שמכיון שקלניתא הוא כ"כ כחוש, לכן אינו ראוי אפילו למכור לגוי. ומפני זה לא יטול את העוף משם אלא ישאיר אותה בחלון, ומש"ה הקלניתא ממעט בחלון כי הוא דבר קבוע שם.

ב) הגמ' אצל עוף מיירי בעוף שלם וזה אפשר לפרש בקלניתא כי הוא מין מיוחד מאד שכ"כ קטן שאין בו אפילו כזית (עי' חולין קב: ). משא"כ בהמה מסתבר שאין שום בהמה כזו קטנה, לכן לא איירי הגמ' בבהמה שלמה אלא באבר ובשר המדולדלין בבהמה. וזה אפשר שיש בהמה כזה כחושה שא"א למכור אפי' לנכרי, אבל מכיון שלא איירי בבהמה שלמה לכן רש"י לא כתב באיזה מין מיירי.

עלה והצלח

דוד בלום