דיונים על הדף - בבא בתרא יט

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

יט: בגמרא והא חזי לטינא

וברש"י ולא מבטל ליה

מה כוונתו בזה

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

לכבוד שמואל

רשי מסביר שגם תבנא סריא ראויה לעשות ממנה טינא וזה פירוש שהוא לא מבטל אותו- הוא לא משאיר אותו בחלון בלי שימוש אלא הוא יקח התבן בעתיד כי הוא ראוי לשימוש, ואם כן הוא לא גורם סתימה בחלון.

כל טוב

ראובן וינר