דיונים על הדף - בבא בתרא קמח

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

ב"ב קמח: איבעיא להו הקדיש כל נכסיו ועמד מהו מי אמרינן כל לגבי הקדש גמר ומקני או דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני הפקיר כל נכסיו מהו מי אמרינן כיון דאף לעניים כעשירים גמר ומקני או דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני חילק כל נכסיו לעניים מאי מי אמרינן צדקה ודאי מגמר גמר ומקני או דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני תיקו (ל"א הקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו לעניים מהו תיקו)

ועיין הגהות הב"ח ורש"ל ורש"ש.

ועיין עין משפט אות ט י כ, וצע"ק.

אשמח בביאור על זה.

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) דעת החכמת שלמה לרש"ל שלא גורסים הלישנא קמא בכלל, וזה מוכח ממ"ש רש"ל "עד ומקנו" אינו מגירסת רשב"ם, והרי "ומקנו" הוא רק מופיע בלישנא קמא. א"כ מ"ש רש"ל "ונמחק הלישנא אחרינא" אין כונתו שכל הלישנא אחרינא אינו מופיע בגמ', אלא כונתו שרק המילים "לישנא אחרינא" אינם מופיעות, משא"כ עצם הלישנא אחרינא הוא באמת הלשון היחידה שמופיעה, שהרי אמרנו שהלישנא קמא אינה מופיעה כלל. וא"כ לרש"ל הגירסא היא- " הקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו לעניים מהו תיקו" ותו לא.

ב) וכ"כ רש"ש בדעת המהרש"ל שהלשון הראשון של האיבעיא אינו לפי' רשב"ם וגם צריך למחוק תיבת ל"א, אבל מה שבגירסתנו היא לישנא קמא היא נמחקה לגמרי. והביא הרש"ש ראייה לזה שהרי"ף ורא"ש לא גרסו כל האריכות של הלישנא קמא שלנו "מי אמרינן כל לגבי הקדש וגו' וגו'", הרי מוכח שהרי"ף והרא"ש רק גרסו מה שלדידן היא הלישנא בתרא.

ג) ולא הבנתי מ"ש הג' ב"ח אות ד' כי משמע לכאו' שהב"ח גרס הלישנא קמא וזה דלא כרי"ף ורא"ש.

ד) ולהלכה כתב בעין משפט שחוזר בכולן, וכ"כ בשו"ע סי' ר"נ ס"ג אם עמד נתבטל הכל, ופי' סמ"ע סק"ט שהמחבר פסק כמ"ד דהמוציא מיד היורשים עליו הראיה.

בהצלחה רבה

דוד בלום

הכולל מוסיף:

הנה משמע שיש כאן בגירסאות שלנו בגמ' גירסאות שלא היו לפני לפחות חלק מן הראשונים, כי ראינו לעיל שהרי"ף רשב"ם ורא"ש לא גרסו ההסברים אל האיבעיות של הגמ' כגון מי אמרינן כל לגבי הקדש גמר ומקני וגו'. ועי' גם אור זרוע לקמן ריש קמט. שגרס איבעיא להו יהנה בהם מהו יראה בהם מהו עיי"ש ולא גרס דניהוי כולהו מתנה קאמר וגו' (ואולי משמע קצת שגם רשב"ם כאו"ז ולכן כתב יהנה יראה וכוונתו שכמו שאין הסבר בגמ' על האיבעיא של יראה כן אין הסבר בגמ' על האיבעיא של יהנה וצ"ע).

חודש טוב

דוד בלום