דיונים על הדף - בבא בתרא קטז

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

רד"ה הכי נמי מסתברא בא"ד ואם אין לראובן בנות ולא בני בנות ולא בנות בנות אפילו בסוף הדורות אז יורש יעקב את ראובן בנו ואם אין יעקב קיים ונתתם את נחלת ראובן לאחיו בני אביו "שמעון ולוי ויהודה ויוסף ובנימין" כו'

צע"ק מדוע נקט אלו דוקא.

אסיים בהערה קצרה ברשב"ם דף קטז. ד"ה בנכסי עשו מיתה נקט בעשו שהוא רשע ולא ביעקב.

וחכ"א שליט"א הוסיף שמיתה בלי בנים קללה הוא (לעיל קח.) וא"כ נקט עשו ודו"ק. (לכאורה הול"ל אברהם ויצחק בנכסי בני ישמעאל, ואז ליכא שום מיתת צדיק ודו"ק וצע"ק)

ושו"ר ראיתי במנחת יהודה שכתב שיעקב אבינו לא מת ודו"ק

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) נלע"ד שנקט בני הגבירות (פי' לאה ורחל) ולא בני השפחות כי בני הגבירות יותר חשובים.

ב) עי' רש"י בראשית כה:ט עה"פ ויקברו אתו יצחק וישמעאל מכאן שעשה ישמעאל תשובה. ולכאו' ישמעאל לא נקרא רשע, משא"כ עשיו, עי' קידושין ריש יח. שעשיו נקרא מומר.

כל טוב

דוד בלום

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

אבל מדוע לא נקט יששכר וזבולון

הכולל משיב:

י"ל שנקט שמעון ולוי ויהודה כי נולדו ביחד ונקט יוסף ובנימין כי לא רצה להשמיט בני רחל לגמרי, משא"כ יששכר וזבולון לא היה צורך להזכיר כי כבר נקט חלק מבני לאה ואטו כי רוכלא ליחשיב וליזיל.

כל טוב

דוד בלום