עוד דיונים על הדף
1. אמר קרא ידבקו מטות 2. וירשה יאיר 3. מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה
4. רשב"ם ד"ה רצו עושין דין
דיונים על הדף - בבא בתרא קיג

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

אמר רבה בר רב שילא אמר קרא איש תרוייהו איש כתיב בהו אלא אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא ידבקו תרוייהו ידבקו כתיב בהו אלא אמר רבא אמר קרא ידבקו מטות

ועיין רשב"ם תרוייהו נמי מטות כתיב בהו לא גרס.

וכוונתו פשוטה שהרי בפסוק ראשון לא כתיב מטות. וכ"כ בגליון בשיטה מקובצת.

אולם עיין רי מיגאש שכתב להדיא תרוייהו נמי מטות כתיב בהו וצע"ג.

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

אולי כוונת ר"י מיגאש לפסוק הקודם "ממטות בני ישראל" וצ"ע.

הכולל מוסיף:

עי' שו"ת רשב"א ח"ה סי' מ"ג שאחרים פירשו דתרוייהו אמטות, עיי"ש. ולכאו' אחרים פירשו ס"ל כר"י מיגש ופי' כמו שכתבתי לעיל דקאי על פסוק הקודם ממטות בני ישראל.

דוד בלום