דיונים על הדף - בבא מציעא צד

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

אשמח בתשובה ואבקש סליחה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך ודעתי קצרה

בבא מציעא צד: ארבעה שומרים הם שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שומר חנם נשבע על הכל והשואל משלם את הכל נושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמים את האבידה ואת הגניבה

וברש"י נשבעין - שכן הוא שלא פשעו בה ושלא שלחו בה יד:

יש לעיין אם פי' רש"י קאי על ש"ח או ש"ש ולכאורה נראה פשוט שרש"י קאי על שומר חנם אולם א"כ צ"ע לשון "נשבעין" בדיבור המתחיל וגם הלשון "פשעו" ו"שלחו" קשה דהו"ל "נשבע... שלא פשע... שלא שלח"

וצ"ע בזה

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויץ

הכולל משיב:

פרש"י קאי על ש"ש ושוכר כי קאי על לשון המשנה נושא שכר והשוכר נשבעין וגו'. רש"י נקט לשון רבים "נשבעין", "פשעו" וגו' כי קאי גם על נושא שכר וגם על שוכר.

חודש טוב

דוד בלום

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

ומדוע לא פירש כן אצל שומר חנם

הכולל משיב:

כן הקשו במירא דכיא (הובא במתיבתא בביאורי רש"י) ובאמת ליעקב אבל לענ"ד יש לתרץ שמכיון שרש"י כבר פירש קצת על שומר חנם במתנ' לעיל צג. לכן לא פי' בדף צד: עוה"פ על שו"ח אלא על שומר שכר ושוכר.

בהצלחה

דוד בלום