דיונים על הדף - בבא מציעא צ

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג ר דוד שליט"א שלום וברכה

א) צ. הא רבי מאיר הא רבי יהודה הא ר"מ דאמר מעשר ממון גבוה הוא הא רבי יהודה דאמר מעשר שני ממון הדיוט הוא היכי דמי כגון שהקדימו בשבלין ולר' יהודה והא בעי חומה כגון שדש לפנים מחומת בית פאגי

וברש"י בית פאגי - היקף חיצון של ירושלים שהוסיפו עליו קרוי בית פאגי ונראה לי שהוא לשון כבישתה של עיר שונגל"א בלע"ז כדאמרינן פרק קמא (דף ט.) זה קנה חמור ובית פגיה

וצע"ק מדוע לא תירץ הגמרא כגון שדש בירושלים

ב) ת"ר החוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלם ד' קבין לפרה וג' קבין לחמור

וברש"י ג' קבין לחמור - כך שיערו חכמים אכילתו

יל"ע מדוע לא פירש כן אצל ד' קבין לפרה

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד