עוד דיונים על הדף
1. ספק בכורות 2. תקפה כהן ועביד איניש דינא לנפשיה
דיונים על הדף - בבא מציעא ו

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג רב דוד ורב מרדכי שליט"א אחדשה"ט

א"ל רב המנונא מתני' היא ספק בכורות אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה בין טהורים בין טמאים המוציא מחבירו עליו הראיה

וברש"י ספק בכורות - כגון בהמה שילדה ואין ידוע אם בכרה כבר אם לא:

אחד בכור אדם - כגון שהפילה אמו לפניו ספק דבר הפוטר בבכורה ספק רוח הפילה והבא אחריו בכור:

לכאורה קשה מדוע שינה רש"י בפירושו דאצל בהמה כתב שאין ידוע אם בכרה ואצל אדם כתב שהפילה כו' וצ"ע

ועוד יל"ע מדוע כתב "ספק בכורות" בהד"ה הול"ל "אחד בכור בהמה" כגון בהמה שילדה כו'

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) אצל אדם ידוע אם יש כבר ילדים במשפחה ואין מצוי שלא יודעים אם יש אח יותר מבוגר או לא כי אנשים מכירים את ההורים של הילדים, משא"כ אצל בהמה לא יודעים כ"כ מי האם של בהמה מסויימת.

ב) רש"י כתב "ספק בכורות" כי הם המילים הראשונות של הסוגיא ורש"י רוצה לעזור לנו ולהכניס אותנו ישר לתוך הסוגיא.

כל טוב

דוד בלום